مباني فيزيولوژي جانوري

پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643186548

قطع : (در2جلد ) - جلد 1 - رحلي (شوميز) -

تعداد صفحات :428

تاریخ بروزرسانی: 1395

قيمت :210000 ريال

قيمت كتاب سيتي :210000 ريال


اعلام موجودی قبل از پرداخت

اعلام موجودی قبل از پرداخت
توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نماییدبخش اول مباني سلولي فيزيولوژي جانوري

فصل ۱ مقدمه اي بر اصول فيزيولوژي
فصل ۲ شيمي، بيوشيمي و فيزيولوژي سلولي
فصل ۳ سيگنال رساني سلولي و تنظيم آندوكريني
فصل ۴ ساختار و عملكرد نورون ها
فصل ۵ حركت سلولي و عضلات
بخش دوم هماهنگي سيستم هاي فيزيولوژيك
فصل ۶ سيستم هاي حسي
فصل ۷ سازماندهي عملكردي دستگاه هاي عصبي
---
قرن بيست‌ويكم براي زيست‌شناس فوق‌العاده مهيج است. امروزه زيست‌شناسان جانوري با بررسي ژنوم‌هاي كامل جانوري، از جمله ژنوم‌هاي گونه‌هاي بسياري از مهره‌داران، ماهي‌ها، تونيكات‌ها، حشرات و كرم‌هاي نماتود به اطلاعات وسيعي دست يافته‌اند. با وجود اين، هنوز به سؤالاتي بنيادي دربارة چگونگي فعاليت ژن‌ها در اين ژنوم‌ها و ايجاد اعمال متنوع فيزيولوژيك در زندگي روزمرة جانوران پاسخ داده نشده است. فيزيولوژيست‌ها براي جمع‌بندي اطلاعات جديد دربارة توالي ژنومي در چهار‌چوبي عملكردي و تكاملي پيش‌قدم‌اند و اين بخشي از تلاش آنها براي درك چگونگي فعاليت جانوران است. هدف از نوشتن اين كتاب درسي، انتقال احساس اين هيجان به دانشجوياني است كه براي اولين‌بار مي‌خواهند فيزيولوژي جانوري را مطالعه كنند.
يكي از اولين چالش‌هايي كه دانشجويان هنگام مطالعة واحد فيزيولوژي جانوري با آن روبه‌رو هستند، دامنة وسيع و متنوع مطالب اين درس است. فيزيولوژي هستة مركزي علوم زيستي است كه براي تشكيل پايه‌هاي فكري محتواي خود از نظرياتي از شيمي، فيزيك، رياضيات، زيست‌شناسي مولكولي و زيست‌شناسي سلولي استفاده مي‌كند. علاوه بر اين، دانشجويان بايد براي درك كامل تنوع فيزيولوژيك در جانوران، شناخت مقدماتي از زيست‌شناسي محيط‌زيست، اكولوژي، سيستماتيك و زيست‌شناسي تكويني داشته باشند. هدف از نگارش اين كتاب ارائة يك تفكر كاملاً سازمان‌دهي شده و جذاب از اصول بنيادي فيزيولوژي جانوري به دانشجويان است. در اين كتاب، مفاهيمي از همة سطوح سازماندهي زيستي تا بررسي تنوع در سلول‌ها و سيستم‌هاي فيزيولوژيك همة جانوران جمع‌آوري شده است. به‌نظر مي‌رسد كه اين روش، علاقة دانشجويان را عليرغم آمادگي پيشين برمي‌انگيزد.

مفاهيم كليدي
كتاب حاضر براي درك بيشتر دانشجويان از مباحث فيزيولوژي حول مضامين كليدي و مباني بنيادي در ساختاري قابل فهم ارائه شده است تا حس يادگيري در دانشجويان را برانگيزد.

تمركز بر اصول پايه‌اي
در فصل اول چهار موضوع اصلي در فيزيولوژي جانوري معرفي شده‌اند.
• فرايندهاي فيزيولوژيك از قوانين فيزيك و شيمي پيروي مي‌كنند.
• فرايندهاي فيزيولوژيك از جنبه‌هاي هومئوستاتيك تنظيم شده‌اند.
• فرايندهاي فيزيولوژيك محصول ژنوتيپ و محيط‌اند.
• تنوع فيزيولوژيكي در ميان جانوران نتيجة روند‌هاي تكاملي است.

اين مطالب كليدي در هر فصل براي يكسان‌سازي استنباط‌هاي خواننده از فيزيولوژي جانوري آورده شده‌‌اند.

تأكيدي بر تنوع و تكامل جانوران
يكي از اهداف اين كتاب، آموزش تنوع فيزيولوژيك در جانوران است، چرا كه اين تنوع از خصوصيات بنيادي جهان طبيعي است. بر اين اساس در اين كتاب مباحث جامعي در مورد فرايندهاي فيزيولوژيك مهره‌داران و بي‌مهرگان گنجانده شده است و سعي شده است تا در اين مباحث تفكر تكاملي در نظر گرفته شود. همچنين مطالعة كتاب‌‌هاي فيزيولوژي انساني، باعث شكل‌گيري تصور نادرستي در ذهن دانشجويان مي‌شود كه فرايندهاي فيزيولوژيك در انسان‌ها نمونة مشابهي از اين فرايندها در همة جانوران‌اند. بر اين اساس در كتاب حاضر سعي شده است تا مثال‌هايي متنوع در بخش مربوط به تكامل آورده شود.

توجه به طبيعت هماهنگ‌كنندة فيزيولوژي جانوري
در سراسر اين كتاب بر ويژگي‌ هماهنگ‌كنندگي فيزيولوژي تأكيد شده است كه به روش‌هاي مختلفي مشخص است. براي تقويت اين يكپارچگي در قسمت دوم كتاب، هر فصل با بخشي به عنوان سيستم‌هاي هماهنگ‌كننده پايان مي‌يابد. چگونگي برهم‌كنش سيستم مورد بحث در آن فصل با ديگر سيستم‌ها در پاسخ به چالش آن با محيط‌زيست بررسي مي‌شود. همچنين اين مطالب به دانشجويان كمك مي‌كنند كه چگونگي ارتباط و وابستگي بين سيستم‌هاي فيزيولوژيك را بهتر درك كنند.

ائتلاف فيزيولوژي با زيست‌شناسي سلولي و مولكولي
اين كتاب به دو بخش اصلي تقسيم شده است. در بخش اول در مورد پاية سلولي فيزيولوژي جانوري بحث مي‌شود. هدف اين بخش ارائة زمينه‌اي كلي براي فهم فيزيولوژي جانوري به دانشجويان است و نشان مي‌دهد كه چگونه جانوران با وجود تشابه در سطح سلولي با ديگر موجودات زنده، متفاوت‌اند. اميد است كه اين شيوه به دانشجويان كمك كند تا چگونگي ارتباط بين علوم مختلف با فيزيولوژي جانوري را درك كنند. به‌نظر مي‌رسد كه داشتن پايه‌اي قوي در فيزيولوژي سلولي و مولكولي مسئله‌اي ضروري و مهم براي دانشجويان باشد، چرا كه طي ده‌سال گذشته با پيشرفت در زمينه‌هايي چون ژنوميك، زيست‌شناسي سلولي و مولكولي، درك ما نسبت به فيزيولوژي جانوري به‌طور چشمگيري تغيير كرده است و درك قوي از اين شاخه‌هاي درسي به مفهوم فيزيولوژي نوين نزديك است.
در بخش دوم كتاب، دربارة چگونگي برهم‌كنش سلول‌ها و بافت‌ها براي تشكيل سيستم‌هاي يكپارچة فيزيولوژيك در جانوران بحث شده است. هر يك از سيستم‌هاي فيزيولوژيك اصلي در جاي خود مورد بررسي قرار گرفته‌اند و براي پاسخ به اين سؤال كه چگونه جانوران مختلف به‌طور بنيادي از سدهاي ساختاري مشابهي براي روبه‌رو شدن با چالش‌هاي تحميل‌شده از سوي محيط‌زيست استفاده مي‌كنند، بر پايه دو موضوع ثبات و تنوع توجه شده است.
در بخش دوم كتاب تلاش بيشتري براي ادغام فرايندهاي سلولي و مولكولي كه زيربناي فرايندهاي فيزيولوژيك را تشكيل مي‌دهند صورت گرفته است. زيرا اين روش به درك ارتباط اين مباحث با فيزيولوژي جانوري كمك مي‌كند.

روش ائتلاف تنظيم اندوكريني
يكي از عوامل منحصر به فرد در سازمان‌دهي اين كتاب، شيوة برخورد با سيستم اندوكريني است. بر اين اساس به‌جاي انتقال مطالب مربوط به سيستم‌ها به فصلي مجزا، اندوكرينولوژي در بخش اول كتاب در قسمت روش‌هاي مختلف سيگنال‌رساني و ارتباط سلولي مورد بحث قرار گرفته است و نقش‌هاي مختلف فيزيولوژيك آن در فصل‌هاي بخش دوم كتاب آمده است. به‌نظر مي‌رسد كه اگر همة مسير‌هاي متنوعي كه سلول‌ها به‌وسيلة آنها سيگنال‌ها را ارسال و دريافت مي‌كنند، در ابتداي كار معرفي شوند، دانشجويان چگونگي كنترل سيستم‌ها توسط هورمون‌ها را بهتر درك مي‌كنند. با تثبيت مباني كنترل سلولي در ابتداي كتاب، اين امكان به‌وجود آمده است كه تأثير هورمون‌ها و غدد ويژه در هر سيستم فيزيولوژيكي مورد بحث قرار گيرد كه در افزايش هماهنگي نيز نقش زيادي دارد. اين شيوه سيستم اندوكرين را به‌عنوان يكي از ابزارهاي ارتباط درون‌سلولي در موجودات زندة چند سلولي در چهارچوب تكاملي مناسب خود قرار مي‌دهد و به‌وضوح نشان مي‌دهد كه چگونه ارتباط و هماهنگي در حقيقت براي عملكرد هر سيستم حياتي ضروري است.
همچنين در كتاب حاضر سعي شده است براي درك بهتر فرايندها و ارتقا يادگيري از تكنيك‌هاي مختلف آموزشي كمك گرفته شود. اين تكنيك‌ها عبارت‌اند از:

كادرهاي ژنتيك و ژنوميك
كادرهاي ژنتيك و ژنوميك با تصويري از مگس سركه كه در آزمايش‌هاي ژنتيك بسيار مهم است، مشخص مي‌شوند. اين كادرها به دانشجويان كمك مي‌كنند تا دانش زيست‌شناسي سلولي و مولكولي خود را با مفاهيم فيزيولوژي جانوري تركيب كنند و در اين ميان دريابند كه چگونه توالي ژنومي و نتايج حاصل از روش‌هاي پروتئوميك و ژنوميك در روشن‌شدن و فهميدن فرايندهاي فيزيولوژيك به ما كمك مي‌كنند.

كادرهاي پيوست‌هاي رياضي
از آنجا كه فرايندهاي فيزيولوژيك داراي قوانين شيمي و فيزيك مختص به خود هستند، بنابراين در اغلب موارد بدون درك اصول فيزيك، شيمي و رياضي نمي‌توان به مطالعة آنها پرداخت. كادرهاي پيوست‌هاي رياضي، پيش‌زمينة مورد نياز را براي درك مفاهيم، فراهم مي‌كنند. اعداد فيبوناجي در ناتيلوس يك نمونة آشكار از كاربرد رياضي در طبيعت است.

ماهيت پوياي علم فيزيولوژي جانوري
همچنين در اين كتاب به دانشجويان نشان داده شده است كه تحقيقات انجام شده در زمينة فيزيولوژي دامنه‌اي پويا و در حال رشد دارد. علاوه بر اين، هرجا كه امكان داشته باشد در مورد جنبه‌هاي كاربردي تحقيقات فيزيولوژي در زمينه‌هاي محيط‌زيست، كشاورزي، و پزشكي بحث مي‌شود تا اثبات شود كه فيزيولوژي با زندگي روزمره سروكار دارد.

كادرهاي روش‌ها و مدل‌ها
كادر‌هاي روش‌ها و مدل‌ها فرصتي فراهم مي‌كنند تا روش‌هاي مهم آزمايشگاهي معرفي شوند و همچنين قوانين فيزيولوژيك، با استفاده از مدل‌هاي آزمايشگاهي و با تأكيد به ماهيت پوياي فيزيولوژي به‌عنوان يك علم مورد بحث قرار گيرند.

كادر كاربردها
كادر كاربردها به مطالعة تنوع فيزيولوژيك مي‌پردازد. مطالعة تنوع فيزيولوژيك موجب شناخت نحوة عملكرد سيستم‌ها مي‌شود و كاربردهاي آنها را در زندگي روزمره در زمينه‌هايي مثل سلامتي انسان، محيط زيست و كشاورزي مطرح مي‌‌كند. موش‌هاي بزرگ آزمايشگاهي (rats) وسيلة مناسبي براي اين‌گونه مطالعات‌اند.

شكل‌هاي جامع
هر فصل با چشم‌اندازي جامع شروع مي‌شود كه مقدمه‌اي از مفاهيم آن فصل را در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد. در اين چشم‌اندازها مفاهيم كليدي فصل جمع‌آوري شده‌اند و در خود‌آموزي و دوره‌كردن فصل به دانشجويان كمك مي‌كنند.

عنوان‌هاي مطالب
هر فصل به بخش‌هاي متعددي تقسيم شده كه در ابتداي هر كدام از آنها عنوان مطالب آمده است. اين عنوان‌ها به اختصار به خواننده كمك مي‌كنند تا دريابد كه در ادامة متن به چه موضوعي پرداخته مي‌شود و همچنين در دوره كردن مؤثر مطالب مفيد است.

سؤالات مفهومي
اكثر بخش‌هاي هر فصل با تعدادي سؤال مفهومي پايان مي‌يابند كه به دانشجويان كمك مي‌كنند تا پيش از آنكه به مطالعة بخش‌هاي بعدي بپردازند، مفاهيم قبلي را دوره كنند. پاسخ‌هاي اين سؤالات در وب‌سايت مربوط به كتاب، www.aw-bc.com/animalphysiology يافت مي‌شوند.

سؤالات دوره‌اي، تركيبي و محاسبه‌اي
در پايان هر فصل تعدادي سؤال‌ دوره‌اي، تركيبي و محاسبه‌اي مطرح مي‌شود، كه بحث در مورد آنها به دانشجويان در فهم مفاهيم مهم كمك مي‌كند. سؤالات محاسبه‌اي همگي جديد و مختص ويرايش دوم‌اند. پاسخ سؤالات پايان فصل در وب‌سايت مربوط به كتاب www.aw-bc.com/animalphysiology وجود دارد.

شيوة تصويري نوين
تصاويري كه در اين كتاب آمده‌اند به دقت طراحي شده‌اند تا اصول پاية فيزيولوژي را به‌صورت نكات برجسته‌اي به نمايش درآورند، همچنين فرايندهاي پيچيده را مرحله به مرحله به دانشجويان آموزش دهند.

سبك پله‌اي
فرايندهاي پيچيدة سلولي و مولكولي با شكل‌هايي به سبك پله‌اي به نمايش گذاشته شده‌اند. به اين ترتيب تقسيم اين فرايندها به مراحلي كوتاه و قابل كنترل، امكان فهم بهتر مطالب فراهم شده است.

نمودارها
در اين كتاب از تعداد زيادي نمودار استفاده شده است تا بتوان ماهيت پويا و چندلايه‌اي فرايندهاي فيزيولوژيك را به دانشجويان آموخت. نمودارها براي نمايش اصول فيدبك منفي و تنظيمات هومئوستاتيك و همچنين براي نشان‌دادن نحوة عملكرد چندين حلقه در تنظيم فرايندهاي فيزيولوژيك استفاده شده‌اند.

آناتومي و فيزيولوژي در يك نگاه
اين كتاب شامل تصاوير بسياري است كه به دانشجويان اين امكان را مي‌دهد تا بين آناتومي و عملكرد فيزيولوژي يا ساختارهاي زندة متعددي ارتباط برقرار كنند. در تصاوير آناتومي به‌وسيلة يك‌سري نشانه‌ها، به دانشجويان كمك مي‌شود تا محل اندام مورد نظر را در موجود زنده بيابند. همة اجزاي تصاوير، كاملاً به‌دقت انتخاب شده‌اند. همچنين بسياري از بخش‌ها در ويرايش دوم اصلاح و به روز شده‌اند.توجه داشته باشید بعد از تکمیل نمودن فرم درخواست کتاب, درخواست شما برای ما ارسال می شود و کمتر سه ساعت کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.
سفارشات پستی فقط از طریق پیامک اعلام موجودی می شود. در صورتی که نیاز باشد از طریق تماس تلفنی اعلام خواهد شد.
برای اطلاع از وضعیت درخواست خود می توانید از پنل مشتری در منوی اصلی سایت اقدام کنید.
انواع موجودی:
1 - موجود در انبار : در انبار اصلی سایت کتاب موجود است
2- اعلام موجودی قبل از پرداخت: امکان تهیه کتاب برای موسسه وجود دارد, ولی تهیه آن نیازمند زمان است که برای اطلاع از زمان مورد نیاز می شود با شماره های موسسه تماس گرفته شود.
3- در انبار موجود نیست.

لطفا جهت ارسال ، فرم زیر را پر کرده و روی کلید ارسال کلیک کنید.


فيزيولوژي