بازشناسي تغييرات مورفولوژيك (ريخت شناختي) محله در شهر تهران: طرح ساختارشناسي هويت محله اي شهر تهران دفتر دوم: گزارش مطالعات محله هاي حوزه مياني مركزي

بازشناسي تغييرات مورفولوژيك (ريخت شناختي ...

ناشر : اميدان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي

بازشناسي تغييرات مورفولوژيك (ريخت شناختي) محله در شهر تهران: طرح ساختارشناسي هويت محله اي شهر تهران دفتر سوم: گزارش مطالعات محله هاي حوزه مياني مركزي

بازشناسي تغييرات مورفولوژيك (ريخت شناختي ...

ناشر : اميدان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي


بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري م ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي


بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱۰

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري م ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱۱

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري م ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱۲

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري م ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي


بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري منطقه ۱۳

بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري م ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: سيدمحمدهادي ايازي