آنزيم ها: ديباچه اي كاربردي بر ساختار، مكانيزم و تحليل داده ها

آنزيم ها: ديباچه اي كاربردي بر ساختار، م ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

پدیدآور: فروغ كاظمي

نام و نام گزيني در ايران

نام و نام گزيني در ايران

ناشر : سمير

پدیدآور: فروغ كاظمي


مهندسي سطح مواد

مهندسي سطح مواد

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: فروغ كاظمي

‏‫نمود گفتمان زنانه در رمان هاي زويا پيرزاد

‏‫نمود گفتمان زنانه در رمان هاي زويا پير ...

ناشر : منتشران انديشه

پدیدآور: فروغ كاظمي


مباني نظري و تجارب به كارگيري ماتريس تحليلي سوات (Swot) در برنامه ريزي استراتژيك توسعه منطقه اي (تجربه كشورهاي اسكانديناوي و يك تجربه از ايران)

مباني نظري و تجارب به كارگيري ماتريس تحل ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

پدیدآور: فروغ كاظمي

راهنماي جامع چوپ: چوب به عنوان ماده اي مهندسي

راهنماي جامع چوپ: چوب به عنوان ماده اي م ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي

پدیدآور: فروغ كاظمي


راهنماي جامع چوپ: چوب به عنوان ماده اي مهندسي

راهنماي جامع چوپ: چوب به عنوان ماده اي م ...

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي

پدیدآور: فروغ كاظمي