تحول و توسعه سازمان

تحول و توسعه سازمان

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: مينا معمارطلوعي

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1999 - 1952 (جلد 1)

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1999 - 1952 (جل ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: مري ليلي قره گوزلو

آميزه  هاي پليمري و استفاده از منحني  هاي كارايي براي مقايسه خواص فيزيكي مكانيكي

آميزه هاي پليمري و استفاده از منحني ها ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: سعيد مشهدي رفيعي


تبارنامه اسب اصيل ايران: 1378 - 1343 اسب خوزستان (جلد 2)

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1378 - 1343 اسب ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: اسماعيل اشرفي

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1382 - 1379 (جلد 3)

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1382 - 1379 (جل ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: كاتريناروث گت اشتاين

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1386 - 1383 (جلد 4)

تبارنامه اسب اصيل ايران: 1386 - 1383 (جل ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: كاتريناروث گت اشتاين


تدبري در گياهان و درختان درس هايي براي زندگي

تدبري در گياهان و درختان درس هايي براي ز ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: خداكرم جلالي

راهنما و تفسير آيين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسي زلزله: آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش سال 1392 - 1391)

راهنما و تفسير آيين نامه طرح ساختمانها د ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: اكبر تركاشوند

تمدن سازي در انديشه ابن خلدون

تمدن سازي در انديشه ابن خلدون

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: اشكان استواري


راه همچنان باقي است

راه همچنان باقي است

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: حسين يوسفي

تحليل شكست و ناكارآمدي مواد و قطعات فلزي

تحليل شكست و ناكارآمدي مواد و قطعات فلزي

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: احمد بروجردي

آموزش نرم افزار وان نوت: شاهكار مايكروسافت در مجموعه آفيس

آموزش نرم افزار وان نوت: شاهكار مايكروسا ...

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: احمد بروجردي