تحول و توسعه سازمان

تحول و توسعه سازمان

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: مينا معمارطلوعي

مهندسي سطح مواد

مهندسي سطح مواد

ناشر : فراز انديش سبز

پدیدآور: فروغ كاظمي

آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن (FMEA) مفاهيم و روش پياده سازي

آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن (FME ...

ناشر : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

پدیدآور: غلامرضا دبيري