اقتصاد مقاومتي و بهره وري با رويكرد منابع انساني

اقتصاد مقاومتي و بهره وري با رويكرد مناب ...

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)

پدیدآور: مرتضي پيراسته

انگيزش و عملكرد سازماني

انگيزش و عملكرد سازماني

ناشر : ميعاد انديشه

پدیدآور: احد عارفي نهاد

بكارگيري دولت الكترونيك بمنظور بهبود ميزان سلامت سازماني

بكارگيري دولت الكترونيك بمنظور بهبود ميز ...

ناشر : انتشارات نوروزي

پدیدآور: مجتبي رضواني


استراتژي هاي مديريت دانش سازماني

استراتژي هاي مديريت دانش سازماني

ناشر : دانشگاه تربيت مدرس، مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران

پدیدآور: حسين ابراهيميان

توسعه در سازمان(OD)

توسعه در سازمان(OD)

ناشر : پژوهش هاي راهبردي افرا

پدیدآور: بابك فربودنيا

بهبود سازمان : مدلهاي تشخيص

بهبود سازمان : مدلهاي تشخيص

ناشر : فوژان

پدیدآور: محمدحسين رحمتي


بهسازي نيروي انساني

بهسازي نيروي انساني

ناشر : گسترش علوم نوين

پدیدآور: جمشيد عليداديان

تئوري هاي مديريت پيشرفته

تئوري هاي مديريت پيشرفته

ناشر : فوژان

پدیدآور: حسين نوروزي

تعالي سازماني EFQM 2010: مفاهيم بنيادين، معيارها و روش هاي ارزيابي (به همراه نكات راهنما جهت اجرا)

تعالي سازماني EFQM 2010: مفاهيم بنيادين، ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

پدیدآور: محمود آسياچي


اسرار مديريت طراحي در شركت هاي بزرگ دنيا

اسرار مديريت طراحي در شركت هاي بزرگ دنيا

ناشر : سازمان زيباسازي شهر تهران

پدیدآور: سيد رض‍ا م‍رت‍ض‍ايي

آشنايي با بهره وري سازماني : رويكرد منابع انساني

آشنايي با بهره وري سازماني : رويكرد مناب ...

ناشر : انتشارات زبان آكادميك

پدیدآور: اسماعيل صدري

اصول مديريت و كاربرد آن در ورزش

اصول مديريت و كاربرد آن در ورزش

ناشر : ‏‫موسسه پارسامبتكر گام اول‬

پدیدآور: اكبر آقازاده