آسمان به گوش : كتاب شهيد علي‌اكبر كاملي

آسمان به گوش : كتاب شهيد علي‌اكبر كاملي

ناشر : بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، نشر صرير

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ غ‍ف‍اري‌

قیمت : ۴۲۰۰۰ ریال