آمار پايه در علوم رفتاري

آمار پايه در علوم رفتاري

ناشر : سخنوران

- نويسنده: راب‍رت‌ ك‍اپ‍لان‌ - نويسنده: Robert M. Kaplan

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال