101 مسئله مديريت پروژه و راهكارهاي آن‌ها: توصيه‌هايي كاربردي براي برخورد با چالش‌هاي واقعي در پروژه‌ها

101 مسئله مديريت پروژه و راهكارهاي آن‌ها ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

تام كندريك


29 روش براي حل معادله درجه دوم و كاربردهاي آن‌ها

29 روش براي حل معادله درجه دوم و كاربرده ...

ناشر : معراج قلم

سيدمحمدرضا هاشمي‌موسوي

31 روش براي حل معادله درجه سوم و كاربردهاي آن‌ها

31 روش براي حل معادله درجه سوم و كاربرده ...

ناشر : معراج قلم

سيدمحمدرضا هاشمي‌موسوي


۶۰۰ برنامه C++ با حل آن‌ها (حل مسايل C++- مرجع كامل)

۶۰۰ برنامه C++ با حل آن‌ها (حل مسايل C++ ...

ناشر : فناوري نوين

رم‍ض‍ان‌ ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزي