آينده‌پژوهي ثبات سياسي ايران

آينده‌پژوهي ثبات سياسي ايران

ناشر : پژوهشكده مطالعات راهبردي

- نويسنده: عبدالمحمود محمدي‌لرد

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال