بحران بزرگ مالي: علت‌ها و درس‌ها

بحران بزرگ مالي: علت‌ها و درس‌ها

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

- تهيه و تنظيم: علي ديني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال