برق كار صنعتي درجه 2

برق كار صنعتي درجه 2

ناشر : اتحاد

- نويسنده: اميررضا خدائي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


برق كار صنعتي درجه 2

برق كار صنعتي درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- نويسنده: احد محمودي - نويسنده: احمد قهرمانلويي

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال


تكنولوژي كارگاه برق ساختمان درجه 1 (پيشرفته) قابل استفاده: كارآموزان رشته برق ساختمان درجه 1 و برق صنعتي درجه 1 ...

تكنولوژي كارگاه برق ساختمان درجه 1 (پيشرفته) قابل استفاده: كارآموزان رشته برق ساختمان درجه 1 و برق صنعتي درجه 1 ...

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تعاوني كاركنان

- نويسنده: فاروق محمداميني

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


تكنولوژي كارگاه برق صنعتي درجه 2 (كنترل صنعتي): قابل استفاده كارآموزان و هنرآموزان و دانشجويان برق صنعتي و الكترونيك صنعتي

تكنولوژي كارگاه برق صنعتي درجه 2 (كنترل صنعتي): قابل استفاده كارآموزان و هنرآموزان و دانشجويان برق صنعتي و الكترونيك صنعتي

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تعاوني كاركنان

- نويسنده: فاروق محمداميني

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات برق صنعتي درجه 2

مجموعه سوالات برق صنعتي درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تعاوني كاركنان

- نويسنده: فاروق محمداميني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال