اصول و روش‌هاي دستگاهي در بيوشيمي، بيوفيزيك و مهندسي ژنتيك

اصول و روش‌هاي دستگاهي در بيوشيمي، بيوفيزيك و مهندسي ژنتيك

ناشر : ياررس

- نويسنده: امين تشكر - نويسنده: روح‌اله همتي

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

اصول و روش‌هاي دستگاهي در بيوشيمي، بيوفيزيك و مهندسي ژنتيك

اصول و روش‌هاي دستگاهي در بيوشيمي، بيوفيزيك و مهندسي ژنتيك

ناشر : ياررس

- نويسنده: امين تشكر - نويسنده: روح‌اله همتي

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

بيوشيمي فيزيك

بيوشيمي فيزيك

ناشر : اشراقيه

- نويسنده: سيدمحمدمسعود شوشتريان

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال


بيوشيمي فيزيك

بيوشيمي فيزيك

ناشر : آموزشهاي بنيادي

- نويسنده: زهرا بخشي - نويسنده: يدالله عدالت‌پناه

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بيوشيمي و بيوفيزيك

بيوشيمي و بيوفيزيك

ناشر : آموزشهاي بنيادي

- نويسنده: منوچهر مزداپور - نويسنده: سيدايمان سيحون

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ك‌

ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ك‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

- نويسنده: بهرام گليايي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


بيوفيزيك غشاء ويژه رشته‌هاي بيوفيزيك،بيوشيمي...

بيوفيزيك غشاء ويژه رشته‌هاي بيوفيزيك،بيوشيمي...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

- نويسنده: محمد اشرف‌الزمان - نويسنده: Mohammad Ashrafuzzaman

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي بيوشيمي و بيوفيزيك

روش‌هاي بيوشيمي و بيوفيزيك

ناشر : آموزشهاي بنيادي

- نويسنده: اسدالله اسدي - نويسنده: سعيد رضايي‌زارچي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي بيوشيمي و بيوفيزيك

روش‌هاي بيوشيمي و بيوفيزيك

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش‌پژوهان

- نويسنده: سحر پرچي‌زاده

قیمت : ۰ ریال


مباني بيوشيمي فيزيك

مباني بيوشيمي فيزيك

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان

- نويسنده: مجتبي صلوتي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال