تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد

ريچاردال دفت

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

ناشر : فوژان

حسين نوروزي‌‌مقدم


تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

الهام خسروي

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

ناشر : انتشارات نوآوران دانش

محمود ده‍گ‍ان


تئوري‌هاي مديريت پيشرفته چشم‌انداز پست- مدرن

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته چشم‌انداز پست- ...

ناشر : نگاه دانش

عليرضا ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ري‌