‏‫اصول و مباني ترشوندگي در ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز‮‬

‏‫اصول و مباني ترشوندگي در ازدياد برداشت ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد شهيد بهشتي

حسين قجاوند

ترشوندگي

ترشوندگي

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

بيژن هنرور

ترشوندگي

ترشوندگي

ناشر : دانشگاه سمنان

وقيع عالم


ترشوندگي

ترشوندگي

ناشر : پژوهشگاه صنعت نفت

Waqi Alam

ترشوندگي سنگ مخزن

ترشوندگي سنگ مخزن

ناشر : ستايش

‏‫ارل سي.‬ دونالدسون