توريسم و توسعه اقتصادي: ارزيابي تقاضاي محيط زيستي درياچه "چيليكا" به روش "هزينه سفر" و روش‌هاي ارزيابي مشروط

توريسم و توسعه اقتصادي: ارزيابي تقاضاي محيط زيستي درياچه "چيليكا" به روش "هزينه سفر" و روش‌هاي ارزيابي مشروط

ناشر : سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

- مترجم: حيدر لطفي - نويسنده: ديپاك بيشويي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

جغرافياي زيستي

جغرافياي زيستي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: اصغر نيشابوري

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

جغرافياي زيستي

جغرافياي زيستي

ناشر : سبز رايان‌گستر

- نويسنده: اله‌يار كمري

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


جغرافياي زيستي (رشته جغرافيا)

جغرافياي زيستي (رشته جغرافيا)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: شهريار خالدي - ويراستار: علي‌اصغر نظري

قیمت : ۳۶۰۰۰ ریال

ج‍غ‍راف‍ي‍اي‌ زي‍س‍ت‍ي‌

ج‍غ‍راف‍ي‍اي‌ زي‍س‍ت‍ي‌

ناشر :

- نويسنده: اص‍غ‍ر ن‍ي‍ش‍اب‍وري‌

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

ماكيان در آسمان اساطير ايران و ملل: (جغرافياي زيستي و مشخصات ماكيان اساطيري)

ماكيان در آسمان اساطير ايران و ملل: (جغرافياي زيستي و مشخصات ماكيان اساطيري)

ناشر : هامون نو

- نويسنده: ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ح‍ق‌پ‍رس‍ت‌

قیمت : ۰ ریال