دادگاه درمان مدار: سياستي جنايي در مقابله با اعتياد

دادگاه درمان مدار: سياستي جنايي در مقابله با اعتياد

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد خوراسگان اصفهان)

- نويسنده: آرش قدوسي - نويسنده: سميراسادات موسويان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال