ذهن زيبا در بورس

ذهن زيبا در بورس

ناشر : چالش

- نويسنده: توماس وينتر - نويسنده: آندرئاس فريچ

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

ذهن زيبا در بورس

ذهن زيبا در بورس

ناشر : چالش

- نويسنده: توماس ويتنر - نويسنده: Thomas Vittner

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال