راهنماي كامل تحقيق در عمليات 1 = operations research

راهنماي كامل تحقيق در عمليات 1 = operations research

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: حسن زارعي - نويسنده: مهدي رضايي‌بهرمند

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال