روان‌شناسي سياسي

روان‌شناسي سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي سياسي

روان‌شناسي سياسي

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

- نويسنده: سعيد عبدالملكي

قیمت : ۰ ریال

روان‌شناسي سياسي

روان‌شناسي سياسي

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي سياسي: موقعيت‌ها، افراد و مصاديق

روان‌شناسي سياسي: موقعيت‌ها، افراد و مصاديق

ناشر : قومس

- نويسنده: ديويدپاتريك هاوتن - مترجم: علي‌اشرف نظري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي سياسي: وضعيت‌ها، اشخاص و قضايا

روان‌شناسي سياسي: وضعيت‌ها، اشخاص و قضايا

ناشر : دانژه

- نويسنده: ديويدپاتريك هوتون - مترجم: سعيد عبدالملكي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال