روش‌هاي پيشرفته براي سنتز پليمرها

روش‌هاي پيشرفته براي سنتز پليمرها

ناشر : دانشگاه مازندران

مسلم منصور لكورج

سنتز پليمرها

سنتز پليمرها

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

فرامرز افشارطارمي

سنتز پليمرها

سنتز پليمرها

ناشر : دانشگاه پيام نور

قاسم رضانژاد بردجي