سياست و حكومت در اروپا

سياست و حكومت در اروپا

ناشر : شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني‬

- نويسنده: سيد‌محمد طباطبايي

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

سياست و حكومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا)

سياست و حكومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: احمد نقيب‌زاده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال