شناخت و تحليل فضاي شهري

شناخت و تحليل فضاي شهري

ناشر : آذرخش

- نويسنده: مهرناز مولوي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

شناخت و تحليل فضاي شهري: رشته مهندسي معماري و شهرسازي

شناخت و تحليل فضاي شهري: رشته مهندسي معماري و شهرسازي

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: مريم چرخچيان

قیمت : ۶۳۰۰۰ ریال