مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

ناشر : آزادانديشان

- نويسنده: محمد جوربنيان

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

مديريت استراتژيك منابع انساني و آموزش و توسعه

مديريت استراتژيك منابع انساني و آموزش و توسعه

ناشر : انتشارات صالحيان

- نويسنده: احمد سجادي

قیمت : ۰ ریال