ارتباطات و فرهنگ (1) "نظريه ارتباطات انساني"

ارتباطات و فرهنگ (1) "نظريه ارتباطات انساني"

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: آلفردگود اسميت - مترجم: مهدي بابايي‌اهري

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

استراتژيهاي نظريه‌پردازي

استراتژيهاي نظريه‌پردازي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: حسن دانائي‌فرد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


استعاره‌هاي مديريتي: جايگاه استعاره در زبان و نظريه‌هاي سازماني

استعاره‌هاي مديريتي: جايگاه استعاره در زبان و نظريه‌هاي سازماني

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

- نويسنده: مسعود بينش

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

اقتصاد صنعتي (نظريه و كاربرد)

اقتصاد صنعتي (نظريه و كاربرد)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: فرهاد‌خداداد كاشي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

الادب المقارن: دراسات نظريه و تطبيقيه

الادب المقارن: دراسات نظريه و تطبيقيه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: خليل پرويني

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


الجامع في العروض العربي بين النظريه و التطبيق

الجامع في العروض العربي بين النظريه و التطبيق

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- ويراستار: اباذر عباچي - نويسنده: محمدابراهيم خليفه‌شوشتري

قیمت : ۰ ریال

الجامع في العروض العربي بين النظريه و التطبيق

الجامع في العروض العربي بين النظريه و التطبيق

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- ويراستار: اباذر عباچي - نويسنده: محمدابراهيم خليفه‌شوشتري

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

امنيت بشر در نظريه و عمل: اعمال مفهوم امنيت بشر و صندوق حمايت بشر سازمان ملل متحد

امنيت بشر در نظريه و عمل: اعمال مفهوم امنيت بشر و صندوق حمايت بشر سازمان ملل متحد

ناشر : الماس دانش

- نويسنده: سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگي امور بشردوستانه، واح - مترجم: محمدعلي نوري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


انسان در ساحت سازمان: نظريه‌ها و رويكردها

انسان در ساحت سازمان: نظريه‌ها و رويكردها

ناشر : نشر چهار درخت

- نويسنده: هادي پورشافعي

قیمت : ۰ ریال

بازآفريني استراتژي، نقد و بررسي نظريه‌هاي سازمان و مديريت

بازآفريني استراتژي، نقد و بررسي نظريه‌هاي سازمان و مديريت

ناشر : يادواره‌ كتاب

- مترجم: سهراب خليلي‌شوريني - نويسنده: استيون‌ كامينگز

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال