هيدروپونيك : راهنماي كامل و عملي كشت بدون خاك

هيدروپونيك : راهنماي كامل و عملي كشت بدون خاك

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد مشهد، انتشارات

- نويسنده: ج. ب‍ن‍ت‍ون‌ ج‍ون‍ز - نويسنده: J. Benton Jones

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال