وب 2 و بازاريابي مبتني بر وب 2

وب 2 و بازاريابي مبتني بر وب 2

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رامين مولاناپور

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

وب ۲ و بازاريابي مبتني بر وب ۲

وب ۲ و بازاريابي مبتني بر وب ۲

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رام‍ي‍ن‌ م‍ولان‍اپ‍ور

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال