گزيده سياست‌نامه (سيرالملوك)

گزيده سياست‌نامه (سيرالملوك)

ناشر : نشر قطره

- گردآورنده: جعفر شعار - نويسنده: حسن‌بن‌علي نظام‌الملك

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

گزيده سياست‌نامه (سيرالملوك)

گزيده سياست‌نامه (سيرالملوك)

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: مهدي فرهاني‌منفرد - نويسنده: حسن‌بن‌علي نظام‌الملك

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال