‏‫باتري‌هاي سرب - اسيدي دانش و فناوري جلد اول

‏‫باتري‌هاي سرب - اسيدي دانش و فناوري جلد اول

ناشر : سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح

- نويسنده: دچكو پاولو - نويسنده: Detchko Pavlov

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال