100 نكته اخلاق در مديريت: برگرفته از كتب آسماني به ويژه قرآن كريم و بيانات بزرگان ديني ...

100 نكته اخلاق در مديريت: برگرفته از كتب آسماني به ويژه قرآن كريم و بيانات بزرگان ديني ...

ناشر : مهر آريا

- نويسنده: مهرداد راستگو - ويراستار: ساغر صهبا

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

100 نكته در مديريت

100 نكته در مديريت

ناشر : مهر آريا

- نويسنده: مهرداد راستگو - ويراستار: ساغر صهبا

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

100 نكته در مديريت منابع انساني از مديران شركت‌هاي بزرگ دنيا

100 نكته در مديريت منابع انساني از مديران شركت‌هاي بزرگ دنيا

ناشر : سيدمحمود اخوت

- مترجم: پريسا پوياي‌قليزاده

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال