اثربخشي سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

اثربخشي سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : انتشارات پشتيبان

سيد‌محمد‌علي نبي‌زاده

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : نگاه دانش

علي ابراهيمي‌كردلر

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : حافظ‌ پژوه

موسي شعبانپورالمشيريسيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : فرهنگ زبان

محمود همت‌فر