‏‫۱۰۱ داستان شفابخش براي كودكان و نوجوانان‮‬: كاربرد استعاره در درمان

‏‫۱۰۱ داستان شفابخش براي كودكان و نوجوان ...

ناشر : آواي نور

پدیدآور: جورج ويليام برنز

ابليس استعاره

ابليس استعاره

ناشر : نيك مهر

پدیدآور: مسعود كياني


از مولكول تا استعاره: نظريه ي نوروني زبان

از مولكول تا استعاره: نظريه ي نوروني زبا ...

ناشر : انتشارات آگاه

پدیدآور: ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌ م‍ي‍رزا ب‍ي‍گ‍ي‌

استعاره

استعاره

ناشر : نشر علمي

پدیدآور: ك‍ورش‌ ص‍ف‍وي‌

استعاره

استعاره

ناشر : نشر آگاه

پدیدآور: زولتان كووچش


استعاره  ها و باورهاي فرهنگي: پژوهشي زبانشناختي در ضرب المثل هاي عاطفي - احساسي زبان هاي فارسي، تركي و انگليسي

استعاره ها و باورهاي فرهنگي: پژوهشي زبا ...

ناشر : دولت علم

پدیدآور: بهروز ابراهيمي

استعاره (تطور، تحليل و نقد)

استعاره (تطور، تحليل و نقد)

ناشر : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پدیدآور: احمد رضايي جمكراني

استعاره در بلاغت اسلامي

استعاره در بلاغت اسلامي

ناشر : انتشارات طهورا

پدیدآور:


استعاره در گفتار نوجوانان: رويكردي شناختي

استعاره در گفتار نوجوانان: رويكردي شناخت ...

ناشر : انتشارات زبان آكادميك

پدیدآور: مريم رشيدي

استعاره در مديريت : نظريه و روش

استعاره در مديريت : نظريه و روش

ناشر : لوگوس

پدیدآور: مجيد خسروي‌نيك