آنچه كه آينده‌پژوهان باور دارند

آنچه كه آينده‌پژوهان باور دارند

ناشر : دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، مركز انتشارات راهبردي

مسعود منزوي