روش هاي جمع آوري اطلاعات

روش هاي جمع آوري اطلاعات

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي

پدیدآور: اميرهوشنگ خادم‌دقيق

روش هاي جمع آوري اطلاعات: اسناد و مدارك

روش هاي جمع آوري اطلاعات: اسناد و مدارك

ناشر : فريش

پدیدآور: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍اه‌م‍ح‍م‍دي‌

روش هاي جمع آوري اطلاعات: پرسشنامه

روش هاي جمع آوري اطلاعات: پرسشنامه

ناشر : فريش

پدیدآور: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍اه‌م‍ح‍م‍دي‌


روش هاي جمع آوري اطلاعات: مصاحبه

روش هاي جمع آوري اطلاعات: مصاحبه

ناشر : فريش

پدیدآور: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍اه‌م‍ح‍م‍دي‌