‏‫از متن تا نقش‮‬‏‫: مصاحبه با دكتر سيروس پرهام نخستين رئيس آرشيو ملي ايران‮‬

‏‫از متن تا نقش‮‬‏‫: مصاحبه با دكتر سيرو ...

ناشر : سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

س‍ي‍روس‌ پ‍ره‍ام‌

تار و پود عمر: ويژه نكوداشت استاد سيروس پرهام

تار و پود عمر: ويژه نكوداشت استاد سيروس ...

ناشر : سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، مديريت استان فارس

همگام با زمانه: مجموعه مقالات سيروس پرهام

همگام با زمانه: مجموعه مقالات سيروس پرها ...

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

ب‍ه‍اءال‍دي‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ي‌