آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي

آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي

ناشر : انتشارات اراده

فاطمه سلطاني

آشنايي با مقررات كار و تامين اجتماعي با آخرين اصلاحات به انضمام متن كامل قانون كار

آشنايي با مقررات كار و تامين اجتماعي با ...

ناشر : انتشارات ميزبان

فاطمه سررشته‌ايزدموسي


آموزش گام به گام بهداشت و ايمني كار، قانون كار، كارآفريني

آموزش گام به گام بهداشت و ايمني كار، قان ...

ناشر : چهارخونه

گروه طراحان انتشارات چهارخونه


ارزشيابي و طبقه‌بندي مشاغل در بخش مشمول قانون كار

ارزشيابي و طبقه‌بندي مشاغل در بخش مشمول ...

ناشر : شركت تحقيقاتي انتشاراتي دانشيار، نشر استاديار

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ك‍رم‌ ب‍ي‍گ‍ي‌

ارزشيابي و طبقه‌بندي مشاغل در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

ارزشيابي و طبقه‌بندي مشاغل در قانون كار ...

ناشر : موسسه كار و تامين اجتماعي

م‍ح‍م‍دج‍واد ال‍ه‍ي‍ان‌


بررسي وضعيت حقوقي شاغلين (تحت‌ شمول قانون كار در بخش دولتي)

بررسي وضعيت حقوقي شاغلين (تحت‌ شمول قانو ...

ناشر : انتشارات اسماعيليان

مريم جاشونياي هرمزي