دستور زبان فارسي (كاربردي) به ضميمه شرح اصطلاحات و مكاتبات اداري

دستور زبان فارسي (كاربردي) به ضميمه شرح ...

ناشر : كميل تهران

پدیدآور: عبدالله سعيدي

دستور زبان كاربردي زبان فارسي

دستور زبان كاربردي زبان فارسي

ناشر : سازمان جهاد دانشگاهي تهران، انتشارات‏‫

پدیدآور: رضا ميرزايي برزكي

دستور كاربردي زبان فارسي

دستور كاربردي زبان فارسي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

پدیدآور: رحيم عبداللهي


دستور كاربردي زبان فارسي

دستور كاربردي زبان فارسي

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)

پدیدآور: محمود مهرآوران


‏‫كتاب حاضر نقدي بر دو كتاب "Farsça dilbilgisi " تاليف نعمت ييلديرم و "‫دستور كاربردي ويژه زبان آموزان غير فارسي زبان" تاليف فاطمه جعفري" است.‬‬‏‫كتاب حاضر نقدي بر دو كتاب "Farsça dilbilgisi " تاليف ن

‏‫كتاب حاضر نقدي بر دو كتاب "Farsça dilb ...

ناشر : انتشارات اريش

پدیدآور: اميد مجد