تشريح كامل مسايل طراحي راكتورهاي شيميايي

تشريح كامل مسايل طراحي راكتورهاي شيميايي

ناشر : فن‌آذر

پدیدآور: س‍ع‍ي‍ده‌ س‍ل‍طان‍ي‌

‏‫تشريح كامل مسايل طراحي راكتورهاي شيميايي (مهندسي واكنش هاي شيميايي)

‏‫تشريح كامل مسايل طراحي راكتورهاي شيميا ...

ناشر : انتشارات دانشگاهي كيان

پدیدآور: حميده محمدعليها


راهنماي حل مسائل طراحي رآكتورهاي شيميايي (با تجديدنظر)

راهنماي حل مسائل طراحي رآكتورهاي شيميايي ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

پدیدآور: سيروس عزيزمحمدي

سينتيك و طراحي رآكتورهاي شيميايي

سينتيك و طراحي رآكتورهاي شيميايي

ناشر : پوران پژوهش

پدیدآور: حجت‌الله احمدي

سينتيك و طراحي رآكتورهاي شيميايي

سينتيك و طراحي رآكتورهاي شيميايي

ناشر : پوران پژوهش

پدیدآور: حجت‌الله احمدي


‏‫سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي

‏‫سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك

پدیدآور: مهدي رستمي


سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي: ويژه گروه فني - مهندسي: شامل شرح درس، نكته، مثال هاي حل شده، نكات كليدي، تست هاي طبقه بندي شده، ...

سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي: ويژه گ ...

ناشر : علوي فرهيخته

پدیدآور: عزيز باباپور

طراحي راكتورهاي شيميايي

طراحي راكتورهاي شيميايي

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

پدیدآور: اكتاولونسپيل پيل