ترموديناميك هسته اي و گذار فاز جفت شدگي

ترموديناميك هسته اي و گذار فاز جفت شدگي

ناشر : دانشگاه جامع امام‌حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

پدیدآور: روح‌الله رضوي‌نژاد