ارتعاشات سيستم  هاي پيوسته

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

ناشر : دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي

پدیدآور: ‏‫سينگيرسو اس.‬ رائ‍و

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

ناشر : لوح نگار

پدیدآور: رامبد رستگاري

‏‫ارتعاشات سيستم هاي پيوسته‮‬

‏‫ارتعاشات سيستم هاي پيوسته‮‬

ناشر : ‏‫دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)‬

پدیدآور: ‏‫ آرتور دبليو.‏‬ ليسا


ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

ناشر : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

پدیدآور: مجيد شاهقلي