مديريت توسعه نرم افزار

مديريت توسعه نرم افزار

ناشر : آتي نگر

پدیدآور: راجر اس. پرسمن

مديريت توسعه نرم افزار

مديريت توسعه نرم افزار

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: امير هوشنگ تاجفر

مديريت توسعه نرم افزار

مديريت توسعه نرم افزار

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش پژوهان

پدیدآور: زهرا هاشمي


مديريت و نظارت بر پروژه هاي نرم افزاري مبتني بر چابكي در فرآيند توسعه نرم افزار

مديريت و نظارت بر پروژه هاي نرم افزاري م ...

ناشر : دانشگاه يزد

پدیدآور: محمد علي زارع چاهوكي