از نشانه هاي او: تفسير آيات: و من آياته ... خداجويي و خدايابي در قرآن مجيد

از نشانه هاي او: تفسير آيات: و من آياته ...

ناشر : نسل جوان

پدیدآور: ناصر مكارم شيرازي

خدايابي

خدايابي

ناشر : استاد مطهري

پدیدآور: حسين مطهري