آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزش ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پدیدآور: پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد

اصول و مباني مديريت در ساز مان هاي ورزشي

اصول و مباني مديريت در ساز مان هاي ورزشي

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

پدیدآور: يوسف آرام


اصول و مباني مديريت ورزشي

اصول و مباني مديريت ورزشي

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)

پدیدآور: مسعود فريدوني

اصول و مباني مديريت ورزشي

اصول و مباني مديريت ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: م‍ه‍وش ن‍ورب‍خ‍ش


اصول و مباني مديريت( ويژه تربيت بدني) : شامل مديريت سازمان هاي ورزشي

اصول و مباني مديريت( ويژه تربيت بدني) : ...

ناشر : پيدار

پدیدآور: كريم زهره ونديان

مباني مديريت اصول سازمان در مديريت ورزشي

مباني مديريت اصول سازمان در مديريت ورزشي

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: مصطفي براتي

مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي: مديريت ورزشي، مديريت و برنامه ريزي- اصول و مباني تربيت بدني ۱۳۸۶-۱۳۷۸ سراسري - آزاد

مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد تربيت بدن ...

ناشر : بامداد كتاب

پدیدآور: سيدمحمدفواد سيدرحماني