تاريخ فيله كري‏‫: پژوهشي در مردم شناسي و فرهنگ عامه يكي از طوايف اصيل غرب كشور‮‬

تاريخ فيله كري‏‫: پژوهشي در مردم شناسي و ...

ناشر : غلامعلي اخلاقي

پدیدآور: غلامعلي اخلاقي

تاريخ مردم شناسي و فرهنگ مردم ايران در روزگار پهلوي

تاريخ مردم شناسي و فرهنگ مردم ايران در ر ...

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

پدیدآور: ح‍م‍ي‍درض‍ا دال‍ون‍د


درآمدي بر مردم شناسي و فرهنگ

درآمدي بر مردم شناسي و فرهنگ

ناشر : سروش ملل

پدیدآور: محمد حيدرپور

راديويي كه مي شنيديم : مجموعه نوشته هايي درباره فرهنگ مردم، شعر و موسيقي، بازنمايي زنان، مخاطب شناسي، آگهي هاي بازرگاني، زبان فارسي و...

راديويي كه مي شنيديم : مجموعه نوشته هايي ...

ناشر : دستان

پدیدآور: ن‍اص‍ر ع‍اب‍دي‍ن‍ي


شهر باستاني خرگرد جام در گذرگاه جاده ابريشم: تاريخ، فرهنگ و مردم شناسي

شهر باستاني خرگرد جام در گذرگاه جاده ابر ...

ناشر : وزارت امور خارجه ، اداره نشر

پدیدآور: مرتضي دامن پاك جامي

فرهنگ عامه مردم مازندران : خوانشي از منظر روانشناسي، اسطوره شناسي و زبانشناسي

فرهنگ عامه مردم مازندران : خوانشي از منظ ...

ناشر : سيدحمزه كاظمي سنگدهي

پدیدآور: سيدحمزه كاظمي سنگدهي

فرهنگ كاربردي مردم شناسي

فرهنگ كاربردي مردم شناسي

ناشر : سخنوران

پدیدآور: جلال جعفرپور


فرهنگ مردم شناسي

فرهنگ مردم شناسي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: ميشل پانوف

فرهنگ ياريگري در ايران: درآمدي به مردم شناسي و جامعه شناسي تعاون: ياريگري سنتي در آبياري و كشتكاري

فرهنگ ياريگري در ايران: درآمدي به مردم ش ...

ناشر : مركزنشردانشگاهي

پدیدآور: نيره توكلي خميني

گيلان نامه: مجموعه مقالات گيلان شناسي (در زمينه تاريخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبيات و مردم شناسي)

گيلان نامه: مجموعه مقالات گيلان شناسي (د ...

ناشر : گيلكان

پدیدآور: محمدتقي پوراحمدجكتاجي