استراتژي بزرگ

استراتژي بزرگ

ناشر : دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، مركز انتشارات راهبردي

پدیدآور: غلامرضا سليمي

استراتژي داده: چگونه از دنياي داده هاي بزرگ، تجزيه و تحليل و اينترنت اشيا سود ببريد

استراتژي داده: چگونه از دنياي داده هاي ب ...

ناشر : ديباگران تهران

پدیدآور: برنارد مار