‏‫حسابداري پيشرفته ۲‬ بر اساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي

‏‫حسابداري پيشرفته ۲‬ بر اساس استاندارده ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني‏‫

پدیدآور: م‍ح‍م‍د رمضان‌ اح‍م‍دي‌


حسابداري پيشرفته بخش عمومي با رويكرد گزارشگري مالي چندسطحي

حسابداري پيشرفته بخش عمومي با رويكرد گزا ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

پدیدآور: ج‍ع‍ف‍ر ب‍اب‍اج‍ان‍ي

حسابداري پيشرفته بخش عمومي با رويكرد گزارشگري مالي چندسطحي

حسابداري پيشرفته بخش عمومي با رويكرد گزا ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

پدیدآور: ج‍ع‍ف‍ر ب‍اب‍اج‍ان‍ي

حسابداري مالي پيشرفته

حسابداري مالي پيشرفته

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: Abolfazl Amanollah Nejad Kalkhouran


حسابداري مالي پيشرفته

حسابداري مالي پيشرفته

ناشر : ترمه

پدیدآور: حسن همتي

حسابداري مالي پيشرفته در تربيت بدني

حسابداري مالي پيشرفته در تربيت بدني

ناشر : مولفان تهران

پدیدآور: آرزو فلسفي