توليد كمپوست، سوزاندن و مديريت مواد زائد جامد "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

توليد كمپوست، سوزاندن و مديريت مواد زائد ...

ناشر : مدرسان برتر

پدیدآور: دپارتمان مهندسي محيط زيست مدرسان برتر

لجستيك و مديريت زنجيره تامين مواد غذايي: از توليد تا مصرف

لجستيك و مديريت زنجيره تامين مواد غذايي: ...

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و توسعه

پدیدآور: سمير داني

مديريت توام جريان مواد و زمان بندي در محيط هاي ساخت و توليد

مديريت توام جريان مواد و زمان بندي در مح ...

ناشر : دانشگاه تربيت مدرس، مركز نشر آثار علمي

پدیدآور: رضا بيات


مديريت توليد و مواد

مديريت توليد و مواد

ناشر : انتشارات ديموند بلورين

پدیدآور: آلن راشتون