راهبرد نظامي: نظريه و مفاهيم

راهبرد نظامي: نظريه و مفاهيم

ناشر : دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، مركز انتشارات راهبردي

پدیدآور: ‏‫رندال جي.‬ بوديش