ف‍اوس‍ت : تراژدي بخش اول

ف‍اوس‍ت : تراژدي بخش اول

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي

پدیدآور: ي‍وه‍ان ول‍ف‍گ‍ان‍گ ف‍ون گ‍وت‍ه

فاوست: تراژدي. بخش اول و دوم

فاوست: تراژدي. بخش اول و دوم

ناشر : انتشارات نيلوفر

پدیدآور: م‍ح‍م‍ود ح‍دادي