آزمون تحليلي روش هاي محاسبات عددي: (ويژه دانشجويان مهندسي كامپيوتر)...

آزمون تحليلي روش هاي محاسبات عددي: (ويژه ...

ناشر : انتشارات راه

پدیدآور: نادر بيرانوند

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : علوم رايانه

پدیدآور: محسن رباني


روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : انتشارات علمي يسنا

پدیدآور: بهرام عاقلي

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : سيميا

پدیدآور: فرناز وفايي ديزجي

‏‫روش هاي محاسبات عددي

‏‫روش هاي محاسبات عددي

ناشر : ‏‫ دانشگاه پيام نور

پدیدآور: فهيمه سلطانيان


روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : لبخند دانش

پدیدآور: فريبا فتاح زاده

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، انتشارات

پدیدآور: رس‍ول دل‍ي‍رروي ف‍رد

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : قلم اعظم

پدیدآور: احمد شاه كرمي عباسي


روش هاي محاسبات عددي براي مهندسان

روش هاي محاسبات عددي براي مهندسان

ناشر : دانشگاه كاشان

پدیدآور: عليرضا آقايي